Vstupní analýza

Předběžný popis smyslu, cílů a průběhu.

Hlavním smyslem VA je jednoznačně a  srozumitelně formulovat společný názor (vlastníci, manažeři i  konzultant se musí shodnout) na současné úspěchy a potíže, úroveň hospodaření, systém organizaci a řízení. Aktivovat (probudit) řídící pracovníky, hledat s nimi stávající zřejmé i  skryté problémy a jejich příčiny, diskutovat možná řešení. Klíčovým výstupem (užitkem) VA je vytvoření a schválení formálního (jednoznačného) zadání změnové akce (stanovení cílů a měřítek výsledků) a plánu prací pro následující spolupráci. Ten se skládá z celkového plánu (po etapách) a podrobného plánu minimálně další etapy (jako první etapa je v projektu VA).

Cílem změn je zefektivnění fungování firmy / systému řízení – v konečném důsledku změna přístupu a chování lidí. Předpokládá se, že s tímto záměrem bude spouštěn každý změnový projekt. Pro faktickou rekonstrukci systému řízení je nutný přesný funkční popis podnikových procesů. Vytvořený procesní model může (či spíše musí) být nástrojem řízení a prostředkem dalšího rozvoje organizační a řídící struktury firmy.

Není možné provést analýzu, aniž zpřístupníte informace. Potřebujeme co nejvíce informací a rozhodně potřebujeme informace ekonomické - o rozsahu, náročnosti a efektivnosti vašich činností. Bez toho je celá analýza mlácení prázdné slámy.

Základní seznámení s firmou
Jednání o zadání, oblastech působnosti, vyjasnění cílů, další seznámení s firmou, nejdůležitějšími lidmi a prostředím. Předání dostupných podnikových dokumentů. Schválení plánu prací (závazného harmonogramu) a  žádoucích výsledků VA.
Získání potřebných informací
Doplnění (předání či zpřístupnění nepředaných částí / oblastí) podnikové dokumentace (dat) a  její / jejich analýza.
Zahájení
Oficiální zahájení spolupráce ‑ setkání všech potenciálních účastníků VA. Seznámení s cíli a záměry. Představení metod. Sjednání termínů rozhovorů / návštěv.
Průzkum
Rozhovory, příp. dotazníkově organizovaný sběr informací. Návštěvy pracovišť, ověření dodržování pracovních postupů, důkladné seznámení s reáliemi (doklady, problémy, funkčností IS atd.).
Analýza situace
Identifikace základních prvků systému řízení a jejich slabých míst. Orientační procesní dekompozice činností, návrh předběžné procesní mapy a porovnání s formálním organizační strukturou (analýza organizačního uspořádání). Předběžný návrh možných změn (za účelem ověření shody předpokladů). Návrh předběžných strategických faktorů úspěchu (SFÚ/SWOT). Návrh opatření k využití zjištěných rezerv (quick-wins). Vytvoření základní verze úvodní studie & návrhu plánu prací.
První výsledky
Schůzka k projednání předběžných výsledků a výchozího návrhu další spolupráce.
Úvodní studie
Předání úvodní studie a ostatních materiálů k připomínkování.
Připomínkování ÚS a návrhu projektu
Připomínkování (oponentura) & úpravy úvodní studie. Upřesnění podmínek, požadavků a ostatních náležitostí včetně přípravy týmu (ověření metod komunikace, účinnosti pravidel atd.). Upřesňování plánu prací akce (následující etapy) a smluvních podmínek.
Projednání úvodní studie, smlouvy, plánu prací. Podpis smlouvy.
 1. Úvodní studie (1. část)
  Analýza situace / nejdůležitějších faktorů.
  Pro správné stanovení diagnózy ‑ toho, co je potřebné změnit/zlepšit ‑ je nutné se seznámit s podnikem, jeho pracovníky a zjistit základní oblasti, ve kterých se odehrávají podnikové procesy, kterým se má analýza & hledání možností zlepšení věnovat. Uvedením významných skutečností v úvodní studii a jejich projednáním na konci vstupní analýzy je podpořeno shodné vnímání situace všemi dotčenými osobami.
 2. Úvodní studie (2. část)
  Identifikace problémů a  jejich příčin.
  Bez dostatečných podkladů strategického charakteru (KPS, SWOT/SFÚ) je obtížné analyzovat organizační a ekonomickou strukturu a najít podstatu slabých míst a ještě obtížnější navrhovat nápravná opatření. Pokud strategie existuje, je relativně snadné porovnat předpoklady se skutečností a na tomto základě navrhnout změny. Pokud strategie neexistuje, je obtížné se shodnout na tom, co vůbec je problém. Do úvodní studie budou uvedeny všechny zjištěné potíže bez ohledu na to, co je a  co není příčina či důsledek (dle potřeby bude při projednávání výsledků sestaven strom současné reality) ... viz metody teorie omezení - snažíme se najít nejslabší místo/-a.
  Můžeme slíbit (či spíše musíme upozornit), že když zjistíme, že původně zamýšlená akce není za aktuálního stavu vaší organizace realizovatelná (resp. že primární omezení je někde jinde), ze všech sil se vynasnažíme naše zjištění potvrdit, vysvětlit a navrhnout takový postup, který nejdříve odstraní či omezí primární omezení. 
 3. Plán prací
  Formulace zadání celé akce a zcela konkrétní a závazné činnosti následující etapy. Jednoznačné vymezení cílů a podmínek, za kterých akce bude probíhat, návrh cílového stavu, specifikace výstupů, odhad přínosů a rámec projektu. Toto vyjasnění podstaty projektu chrání jak zadavatele, tak projektový tým a umožňuje následně projekt řídit. Reakce na identifikovaná omezení (důraz na maximální realističnost plánu prací).
 4. Možnosti a doporučená personální či organizační opatření
  Návrh alternativních změn rolí řídících pracovníků. Minimálně v rozsahu analýza současného stavu, potenciálních rizik, výhod a nevýhod alternativního pojetí. Cílem je zajistit pro chod firmy a současně pro práci na rozvojovém projektu dostatek kvalifikované kapacity. Většinou obsahuje předběžný odhad potřeby rozvoje dovedností pro zajištění způsobilosti účastníků projektu. Dle možností a  podmínek také předpokládaná potřebná technická opatření (např. pro zajištění komunikace, správu dokumentace projektu apod.)

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.