Jak rozvíjet způsobilost

Nestačí vzdělávat. Je málo rozvíjet dovednosti. Lidé je musí používat.

Způsobilost lidí je klíčovým faktorem výkonnosti podnikových procesů. Rozvoj dovedností (formou podnikového vzdělávání) je základním způsobem, jak způsobilost rozšiřovat & prohlubovat. Obecné informace se v praxi dost těžko uplatňují. Doporučujeme rozvíjet konkrétní dovednosti v praktické podobě pro reálné podnikové užití (situace, podmínky a potřeby). Považujeme za nezbytné podnikové vzdělávání důkladně připravit a ještě důkladněji vyhodnotit.

Příprava podnikového vzdělávání

Příprava je samozřejmě adekvátní záměrům / cílům akce - neznamená to ovšem automaticky, že na jednodenní akci je potřeba výrazně méně přípravy než na půlroční vzdělávací cyklus. Většina dále uvedených kroků se typicky týká právě dlouhodobého vzdělávacího programu (např. komplexní rozvoj dovedností v oblasti projektového řízení nebo procesního přístupu).

 • Iniciální setkání - identifikace možností, ověření potřeb a orientační seznámení s podmínkami.
 • Příprava akce nebo cyklu podle zvolené formy (podrobnější návrh po upřesnění očekávání a možností).
 • Mapování současných dovedností širší cílové skupiny. V případě potřeby definovat nutné doplnění znalostí, na které je potřeba navázat (popř. rozšíření progamu). Specifikace vzdělávacích potřeb.
 • K rozsáhlejším akcím je dle potřeby uzavřena smlouva o ochraně informací.
 • Předložení, připomínkování a odsouhlasení scénáře [asi 2-4 týdny dle náročnosti požadavků a výchozích podmínek].
  • Identifikace (popis) změn či situace (ve kterých jsou stávající znalosti/dovednosti nevyhovující - proč se mají něco učit).
  • Způsob uplatnění získaných dovedností v praxi (k čemu to, co se lidé naučí, budou - jak - používat).
  • Potřeby - analýza souvislostí (jaké podmínky jsou nutné pro efektivní uplatnění znalostí) - co je reálně / konkrétně cílem / užitkem školení. Klasifikace toho, co se mají naučit.
  • Podklady / mapa pro tvorbu případových studií.
 • Pokud se jedná o formy s nutným zpracováním podnikových informací, sběr a analýza informací; návrh, připomínkování a odsouhlasení případových studií [minimálně 2 týdny]
 • Podpis smlouvy.
  Jednoznačně definuje termíny, cenu, počty účastníků, podobu ověření získaných znalostí, rozsah materiálů (např. počty příkladů atd.) a další kvantifikovatelné/měřitelné parametry.

Realizace interního rozvoje dovedností

 • Předání závazné struktury (obsahu/scénáře) a podkladových materiálů (2 týdny před konáním akce).
 • Setkání formou prezentace know-how a diskuse ve stanoveném formátu.
 • Pro vzdělávací aktivity je žádoucí provést závěrečný test (pro dlouhodobé akce průběžné testy, popř. zpracovávat studie) získaných znalostí, popř. zpracování vlastního podnětu pro uplatnění know-how v  podnikové praxi a jeho následné vyhodnocení lektorem (oponentura ostatních - přímá nebo v elektronické diskusi).
 • Elektronická diskuse - principiálně vždy je k dispozici v obecné poloze, u specializovaných témat s dlouhodobým vývojem (např. MBO) může (měla by být) založena privátní (vyhrazená) skupina pro konkrétní účastníky dané akce s cílem zpřístupnit / sdílet praktické dopady, problémy, nejasnosti a náměty, popř. za účelem podpory / oponentury zpracovávaných studií (modelů, analýz). Vždy je provázena publikováním získaných závěrů stanoveným způsobem (případně je možná účast na převodu do podnikové dokumentace). Způsob závisí na technických podmínkách.
 • Trénink a workshop je lepší pořádat jako druhý krok (po předchozí méně náročné vzdělávací akci), významným způsobem se tak racionalizuje příprava a efektivita akce (přístup, případně výběr spolupracovníků).
 • Realizace, např.:
  • Workshop - jednorázová akce, která typicky slouží k formulaci zadání pro další aktivity. Popř. hledání / identifikaci konkrétních potřeb.
  • Soustředění - vícedenní souvislá akce, typicky zaměřená spíše na získání zcela nových informací (provedení analýzy současného stavu a formulaci návrhů & námětů).
  • Souvislý cyklus v rozsahu např. 10 či více půldenních setkání s dvoudenním až týdenním odstupem (popř. vícedenní soustředění) zefektivní celý záměr jak nákladově, tak z hlediska účinnosti. Klíčovým prvkem je průběžné ověřování získaných dovedností v praxi (a jejich případné upřesnění při problémech).

Ukončení akce

 • Závěrečná zpráva akce ‑ hodnocení a zpracování námětů, vyhodnocení testů / účastníků. v případě workshopu nebo na vyžádání zpracovaný videozáznam akce s vyhodnocením aktivity či námětů (popř. výchozí a konečné úrovně) účastníků (včetně doporučení k dalšímu postupu - ať už celkovým záměrům / věcnému obsahu akce - nebo vzhledem k rozvoji jednotlivců).
 • Dotazník / průzkum spokojenosti účastníků (např. s odstupem)
 • Na základě diskutovaných témat je zpracován návrh dalšího postupu – kterým oblastem je dle získaných podnětů vhodné věnovat pozornost a doporučení dalších aktivit

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.