Metody a formy rozvoje dovedností

Každá situace vyžaduje odpovídající přístup.

Learning by doing

Základem je důkladná analýza podnikových potřeb a dalších souvislostí. Pokračujeme návrhem podnikové metodiky pro danou oblast. Školení či spíše výcvik probíhá na základě této metodiky. A pokračuje se ověřováním a zdokonalováním dovedností či pracovních postupů tak dlouho, dokud zlepšení přinášejí významné efekty.

Nemluvíme o tom, co říkají autority nebo co je psáno v moudrých knihách. Podle vyspělosti cílové skupiny vysvětlujeme a ukazujeme, co, jak a proč by měli ve své reálné činnosti dělat či změnit. Součástí kurzu musí být praktické vyzkoušení doporučovaných postupů. Tím se pokusíme odstranit odpor ke změně, který je obvykle založen na obavě z náročnosti přechodu či prostě na neznalosti.

Najdeme konkrétní cílové skupiny a přesně definujeme vzdělávací cíle.

Nebudeme se tvářit, že se téma "řízení vztahů se zákazníky" dá zvládnout během půl dne. Nebudeme povídat o něčem, co nemá ve vašich podmínkách reálné uplatnění. Nebudeme barvitě líčit, že "by se mělo ..." - ukážeme, že když budete dělat <to a to> <tak a tak>, tak dosáhnete <těchto výsledků>. A vzápětí si to účastníci musí vyzkoušet. Když to budou dělat, budeme jim s tím pomáhat. Potom si to zkusí ještě jednou a téměř jistě už pomoc potřebovat nebudou.

Bude to pro vás náročné - budete muset schválit to, že se skutečně definované činnosti mají provádět námi navrženým způsobem a to bude občas poněkud nepříjemné. Ale pokud budete mít zájem, pomůžeme realizovat podněty vyplývající z konfrontace současné podoby a nových informací, které účastníci získají nebo ke kterým se společně dopracujeme při přípravě.

Bude to však jednoznačně užitečné.

Nejenom pro firmu, ale především pro každého jednotlivého účastníka - zjednoduší a zefektivní svoji práci. Jinak to nemá smysl dělat. Přínosem takto cíleného konkretizovaného školení není jen to, že se neplýtvá kapacitou a ochotou lidí. Dává příležitost pro komplexní rozvoj dovedností i zlepšování pracovních postupů.

Improving by learning

To je druhá strana té stejné mince (Learning by doing). Mince se dá donekonečna obracet a nejspíš je to optimální způsob, jak využívat dostupných (externích) znalostí a dovedností pro rozvoj organizace (lidí).

Analýza a podpora spolupracovníků přímo při jejich práci (něco jako koučování, ale méně "osobní", více systémové). Součástí je (zamýšlené) zdokonalování pravidel / procesů v návaznosti na získávané dovednosti. Platí pro samostatné výkonné či řídící pracovníky - budeme společně s nimi hledat možnosti uplatnění obecného know-how na jejich konkrétní problémy a potřeby.

Inovujeme pracovní postupy cestou získání nových dovedností.

Primárním cílem ovšem není "rychle a snadno (efektně)" vyřešit dílčí problém, ale na naprosto konkrétních případech a v reálném čase ukázat cílovým spolupracovníkům, jakým způsobem mohou zjednodušit svoji práci a jak efektivně aplikovat obecné know-how do praxe. To je hlavním smyslem - zlepšit dovednosti v oblasti získávání a využití informací - zvýšit potenciál pro uplatnění znalostí. Naučit se lépe učit. Rozvíjet schopnost zjistit chybějí dovednost. 

Formy

Souvislý výklad

 • 80-90 % času přednáška na stanovené téma.
 • Aktuality, praxe, příklady, zkušenosti, dle možností a přístupu účastníků formou moderované diskuse.
 • 10-20 % otázky a odpovědi.

Příprava vyžaduje minimální čas interního garanta akce (pouze upřesnění témat a profilu účastníků).

Výklad & diskuse

 • 60-80 % času přednáška formou vyzývané diskuse se zapojením účastníků.
 • Příklady z praxe vaší firmy.
 • Vysvětlení metod a příklady + prezentace ideálního stavu (řešení).

Při přípravě je potřeba minimálně 4-8 hodin práce interního garanta akce.

 • Analýza podnikové dokumentace
 • Zpracování dotazníku
 • Upřesnění informací a odsouhlasení programu a příkladů.

Trénink

40-60 % (zhruba půl na půl) výklad dané oblasti a prověření jejího pochopení formou případových studií. První studie je jednoduchá a obecná, druhá (zhruba třetina času) by měla být připravena dle konkrétních požadavků a potřeb. Náročné na přípravu, nutno doplnit výše uvedené kroky o ověření informací na místě.

Řešení reálných případů

Tato forma je založena na velmi důkladné přípravě, kdy se snažíme najít nejdůležitější souvislosti a existující problémy. Poznat účastníky, jejich stávající dovednosti a omezení. Včetně odstranění největších překážek (aby skupinové řešení problémů mohlo být produktivní).

Pro nalezené výzvy (příležitosti ke zlepšení) hledáme v přípravě odpovídající obecné know-how, snažíme se formulovat otázky a navrhnout nejdůležitější "odpovědi" (cesty, náměty, další otázky).

Dle výchozích podmínek a dohody nezbytně nutné sjednotit nezbytné obecné základní pojmy a souvislostí, následuje společná formalizace problémů, analýza příčin a podstatných souvislostí včetně hledání řešení. Podle podmínek, charakteru témat a oblastí, potřeb účastníků.

Rozložení náročnější akce zvýší efektivnost

Pokud je záměr ambicióznější, je rozumné rozložit akci na několik menších dílčích akcí. Zásadním způsobem to zefektivní přípravu. Umožní průběžné vyjasnění sporných či nejasných témat, pokud se účastníci zapojí. Sníží únavu a náročnost pro účastníky. Také je výrazně menší riziko, že akce nebude přínosná. Výjimkou mohou být aktivity, které musí splnit jednoznačné zadání - typicky soustředění pro aktualizaci podnikové strategie. 

 • Jednoduchá akce - jednodenní (popř. vícedenní) seminář (tzn. obvyklý - relativně pasivní - byť v našem případě to vždy budou případové studie - příjem informací). Smyslem je najít a vysvětlit rozdíly v chápání pojmů a principů. Závěr se bude snažit ověřit, co se podařilo předat a do jaké míry byla nalezena shoda na východiscích pro případnou další spolupráci.
 • Iniciální workshop - vstup do problematiky, ověření "kompatibility" (zda si rozumíme).Typicky představení některého zajímavého (izolovaného tématu) - např. TOC, procesy ("Proč využívat / jaké efekty přináší ..."), možnosti projektového řízení (analogicky), občas je touto formou realizováno vyjasnění možností formalizovaného výběru při přípravě na inovaci IS nebo jinou zásadní změnu.
 • Soustředění - komplexnější workshop (typicky formalizace podnikové strategie, formulace zadání pro rozvoj systému řízení, tvorba koncepce prodeje, CRM, digitalizace & automatizace, příprava na procesní analýzu nebo rozvoj systému projektového řízení apod.).
 • Systematický (soustavný) rozvoj - cyklus aktivit úzce vázaný na více či méně komplexní změnové projekty, většinou v různých formách (obdoba běžné poradenské práci v korektním pojetí = pomoci klientovi naučit se, co neumí a pomáhat mu potřebné dovednosti rozvíjet v souladu s jeho potřebami a vývojem prostředí).

Viz též příprava a realizace akce.

Analýza vzdělávacích potřeb

Základem každé vzdělávací aktivity je analýza reálných potřeb a podstatných souvislostí (zahrnuje reálnou úroveň dovedností lidí, ze které následně vychází plán rozvoje týmů či jednotlivců). Následuje (dle podmínek a záměru):

 • Návrh/revize podnikové metodiky pro cílovou oblast & požadavků na rozvoj dovedností. Smyslem je zajistit platné podklady pro reálný obsah/podobu práce lidí. Odsouhlasit pro tuto oblast skutečný (výchozí) stav, postupové cíle, dlouhodobý záměr a nejbližší krok.
 • Případně nutné úpravy metodik a podkladů pro zapracování (konkrétní popis pracovních postupů pro současnou i cílovou podobu) a příprava případových studií  a dalších podkladů dle reálných situací.
 • Workshop, výcvik či podpora - probíhá dle aktualizované metodiky a připravených materiálů v souladu s odsouhlaseným plánem obsahujícím jasné rozvojové cíle.
 • Zdokonalování dovedností & pracovních postupů, dokud to přináší významné efekty (vývojová spirála). To znamená, že pro každý další krok jsou formulovány nejen vzdělávací/rozvojové cíle týmu/jednotlivců, ale především odhad dopadů do reálné podoby práce lidí.

Dokud nejsou vyhodnoceny případné reálné výsledky (co se podařilo změnit v úrovni znalostí a doveedností pro jejich využití + změřené dopady obvykle na produktivitu práce), další krok nepřipravujeme. Pouze když je jasné, co je žádoucí zlepšit a že to přinese s potřebnou pravděpodobností efekty, které mnohonásobně převýší náklady (včetně nákladů ztracených příležitostí) rozvojových aktivit.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.