Internetový marketing pro zadavatele

Abychom si rozuměli. Naprostý základ.

Na vytvoření příručky se pracuje. 

Pokračování metodiky "Poptávka webu" (aneb je nutné mít jasno v tom, co již bylo vysvětleno). Důležité doporučení - je sice možné vytvořit metodiku tak, že bude využívat pojmy, na které jste zvyklí, ale velmi důrazně to nedoporučujeme. Držme se ze všech sil standardních významů a pouze pokud jsou sporné, najděme jednoznačné logické pojetí. Případně se sporným pojmům vyhýbejme. Je opravdu velmi důležité mít shodnou terminologii a hlavně shodně chápat smysl nejen pojmů.

Ptejte se

Též digitální | webový atd. Používejme pojem "internetový marketing".

Upozornění: Určitě má svoji logiku, když někdo dokazuje, že nic takového neexistuje. Nemá smysl se o to přít. Použijme tento pojem pro to, co poměrně přesně vyjadřuje a nemáme pro to jiný lepší název.

Rozvojové aktivity založené na využití internetu

Pojmem "internet" se rozumí elektronická komunikace v nejširším slova smyslu, zahrnující práci s daty v digitální formě. Důležité je to, že jsou to veškeré marketingové aktivity, které mají něco společného s elektronickou komunikací.

Nemá smysl se zabývat tím, že sem nepatří "rozvoj firmy ... využívající internet" spojený s nasazením průmyslu 4.0 atd. Jasně, že nepatří.

Také je nesporné, že to není žádný "samostatný" marketing. Je to naprosto integrální a dnes nezbytná (či převažující) součást firemního / komplexního marketingu.

Marketing

Podrobně samostatně. Zjednodušeně (portfolio = soubor, zde zákazníci a produkty):

 • Zákazníci a konkurence - správa zákaznického portfolia (řízení vztahů / životního cyklu zákazníka, akvizice, cenotvorba; proto včetně konkurence).
 • Produkty - řízení produktového portfolia (životní cyklus produktů; monitorování legislativního prostředí a související). Staví na projekci potřeb zákazníků.
 • Komunikace - podle charakteru zákazníků & produktů a distribučního modelu veškeré aktivity, které podporují prodej pomocí informací.

Web, kampaně, mailing, průzkumy, soutěže, sociální sítě, ...

Komunikace musí být konzistentní (celistvá = srozumitelná, jednoznačná, nerozporná/jednotná). Prostě je potřeba všechny ty informace, které pouštíme do světa, koordinovat z jednoho místa. 

Strategie internetového marketingu

Detailně později [bude doplněno] - základní odkazy na prvky metodiky, jak ji vytvářet a rozvíjet - ale může být problém s pochopením - nutno popsat tak, aby bylo jasné, co získáte a co pro to budete muset udělat.

Orientačně - co je "obsahem" (což není úplně podstatné) & charakter

 • Je průběžně aktualizovaná a její nedílnou součástí je plán prací - aktivity všeho typu včetně správy námětů atd. Žádný formální dokument.
 • Záměry a cíle staví na datech (faktických informacích z trhu a experimentů).
 • Je zcela srozumitelné, čeho má být dosaženo - rostoucího počtu zájemců (popř. sofistikovanější výsledky v případě budování značky).
 • Dostatečně definuje zákazníky (skupiny, chování, preference, souvislosti, komunikační metody, …).
 • Definuje pravidla, zásady, principy, vazby. A mění je, když se ukáže, že nefungují.

V organizacích rozdílné velikosti a rozdílného charakteru různě.

 • V případě velké firmy je koordinace internetových aktivit nedílnou součástí firemního marketingu.
  • Snadno se najde jeden člověk, který se může této oblasti věnovat jako prioritní (což znamená, že i když to není 100% a třeba ani většina jeho kapacity, pokud je potřeba něco dělat, má za úkol a možnost se tomu přednostně věnovat - ostatní činnosti lze odložit).
  • Měl by zvládat většinu odborného know-how tak, aby byl schopen verifikovat sporné body ~ nebo minimálně identifikovat, co vyžaduje nestranné ověření. Má dost kapacity na svůj odborný rozvoj.
  • Dokáže zapojit a řídit externí zdroje, má přístup ke všem potřebným informacím, plně chápe firemní záměry, priority a pravidla. Může nést plnou zodpovědnost za tuto oblast.
  • Pokud takového člověka firma nemá, potřebuje externího garanta, který bude splňovat veškeré uvedené požadavky a navíc musí být schopen účinně koordinovat práci interních lidí a případných třetích stran, což by mohl být zdroj konfliktů - proto je lepší, pokud bude zodpovědnost a výkon plně outsourcován (více jinde později).
  • Pokud má firma v marketingu více než jednoho člověka, tak by se měla pokusit si svého interního člověka vychovat - aktuální garant by měl (ve vlastním zájmu - možnost poskytovat méně kapacity s vyšší přidanou hodnotou) poskytnout potřebné zapracování (detaily později jinde).
 • Ve střední firmě je účelné využívat právě externího garanta.
  • Není reálné (takových lidí je málo) ani ekonomické udržovat si takto vysokou kvalifikaci interně (nedostatečné vytížení).
  • Podmínkou je dobře nastavit systém sdílení dat / informací mezi obchodem a marketingem.
  • Je hodně obtížné nastavit vztahy zajišťující jeho motivaci - je nutná extrémně důsledná dohoda na řízení výkonu IM a vazbě na cenu služby.
  • Pokud je ve firmě dostatečně kvalifikovaný pracovník, který má prioritně na starosti marketing (to znamená věnuje mu více než 25 % své kapacity), měl by být schopen zajistit integraci IM (koordinovat aktivity).
  • Pokud takový člověk není, je rozumné outsourcovat veškerý firemní marketing. Většinou to bude výrazně efektivnější (více jinde později).
 • Malá firma nemá svého člověka na marketing a proto jej musí outsourcovat kompletně. Vyplatí se to.
  • Externí garant marketingu je součástí strategického týmu. Samozřejmě, že vedení či majitel má svou představu o marketingu. Stačí najít způsob, jak se domluvit (marketingová strategie).
  • Motivace poskytovatele služby je zajištěna vazbou jeho odměny na dlouhodobé výsledky. V jistém smyslu nejjednodušší scénář, založený na důvěře, otevřenosti a korektnosti (vice jinde). 
  • Vedení firmy musí být schopno identifikovat pochybnosti a případně nechat fungování prověřit nezávislým expertem (audit procesní oblasti).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.