Zásady komplexní správy webu

Protože nedává smysl to dělat svépomocí.

Komplexní správa webu je jedinečná služba pro menší firmy, která pokryje náročnou problematiku návrhu, správy a systematického rozvoje (akvizičního) webu. Zajistí jeho efektivní využití - tedy správu reklamních kampaní a dalších souvisejících aktivit (sociální sítě atd.). Alternativou je  technické řešení.

Podstatou je analýza výkonu a systematické úpravy obsahu. Východiska a zásady:

Občas má někdo tendenci svěřovat zodpovědnost několika lidem. To ale nejde. A dobře je to vidět u vytváření jakéhokoli typu obsahu. Autor musí být jenom jeden.

 • Nejde jen o "umělecký dojem", musí zajistit:
  • Striktní shodu s pravidly.
  • Jednoznačnost a srozumitelnost - pečlivé upřesňování formulací.
  • Uspořádanost - ví, co kam patří, co s čím souvisí. Co je možné a rozumné. 
  • Konzistenci (soudržnost) - ví, co se osvědčilo a co jsme již zkoušeli (sice je vše zaznamenáno; ovšem musí mít přehled, co se již řešilo). 
  • Shodu s ostatními stránkami (zamezit protimluvům apod.; zná důkladně obsah webu, popř. si vazby zaznamená).
  • Minimum duplicit - vyčlenit a provázat obsah, které se na více místech opakuje.
 • Do obsahu nemá (napřímo) zasahovat více lidí. Pokud je nutný redakční tým, role "autora" se rozšíří na "šéfredaktora". Což znamená přesné rozdělení práce, koordinaci a vymáhání pravidel.
 • Je možné a žádoucí připomínkovat, autor podněty eviduje a zpracovává.

Princip jediného autora neznamená, že mu s tvorbou nikdo nepomáhá. U tvorby obsahu webu je účast zadavatele nezbytná.

 • Intenzívně spolupracuje - typicky iniciuje úpravy, připomínkuje.
 • Musí na vyžádání poskytnout informace, které autor potřebuje, popř. další součinnost.
 • Zejména díky kontaktům s cílovou skupinou musí shromažďovat veškeré názory a podněty (dle možností nezkresleně; pomůžeme).

Seznam všech provedených, plánovaných a navrhovaných úprav / podnětů je neveřejnou součástí webu. Navíc má každá stránka své poznámky k obsahu a provedeným změnám.

Každá stránka má své marketingové zadání.

 • Jasně definovaný účel (cíl, kterého chceme dosáhnout). To znamená především profil návštěvníka stránky, čím je pro něj stránka užitečná a k čemu má návštěvníka dovést. Účelu je podřízen obsah.
 • Sekci Marketing, ve které jsou potřebná pole. Ty je nutno vyplnit, jsou určující pro posuzování toho, jaký obsah je potřeba (správný).
 • Zadání je srovnáváno s výsledky (statistikou/analýzou návštěvnosti).
 • Stránka má definovaný seznam vyhledávaných výrazů. Na ten je obsah stránky průběžně optimalizován - tak, aby se stránka posunovala ve výsledcích vyhledávání.

Je potřeba počítat s tím, že pokud má web fungovat, je potřeba se o něj průběžně starat (vyhodnocovat chování návštěvníků a upravovat marketingově aktivní stránky tak, aby se výkon webu zvyšoval).

 • Přidání či změna obsahu probíhá dle sjednaného (schváleného) záměru (tedy dle písemného zadání, které vymezuje především účel úprav).
 • V režimu komplexní péče navrhuje úpravy obvykle správce. Iniciovat je může i zadavatel.
 • Zadavatel by měl na zadání spolupracovat.
 • Zadavatel musí zadání připomínkovat. 
 • Správce webu je povinen připomínky vypořádat. 
 • Připomínky se vypořádávají písemně (v záznamu s uvedením argumentů).
 • Pokud žádné připomínky nejsou, úprava je provedena a zveřejněna.
 • Provedenou úpravu již nemá smysl připomínkovat - pokud něco není v pořádku, je potřeba navrhnout další úpravu. 
 • Nepodstatné změny (pravopisné a stylistické chyby, zjednodušení či zkrácení formulací a další určené opravy) se neřídí jako úpravy (rovnou se provádí).
 • Pokud zadavatel má obsah, který chce publikovat, měl by zprostředkovat fakta a svůj záměr a následně si vyžádat návrh zveřejnění. Správce vytvoří příslušnou/-é stránku/-y a zadavatel je může zkontrolovat a upozornit na to, co je podle jeho názoru žádoucí upravit (platí písemné vypořádání připomínek). Pokud zadavatel chce publikovat obsah bez podpory a kontroly, musí přejít na technické řešení.

Viz detailní popis postupu při úpravách.

Obvykle by se měla navržená úprava (obsahu) provádět přímo na produkčním webu tak, že se upravovaná stránka zkopíruje (či vytvoří nová). Tato kopie není veřejně přístupná. Zde se provedou úpravy, které zadavatel (dle podmínek zadání) připomínkuje. Pokud zadavatel požaduje úpravu a autor s tím nesouhlasí (musí uvést důvody), je potřeba:

 • Sepsat všechny přijatelné varianty.
 • Navrhnout kritéria posouzení vhodnosti. Případně jejich váhy.
 • Zadavatel i autor klasifikují všechna kritéria pro všechny varianty.
 • Dle tohoto hodnocení je bezkonfliktně určena nejméně špatná varianta.

[Příležitostně tu bude příklad ... resp. zde pouze krátká zmínka a popsáno samostatně.]

Jde prostě o to, aby se obsahu webu, ale především jeho funkčnosti někdo trvale věnoval. Nepotřebujete "mít" web, ale potřebujete, aby plnil své funkce. Pokud žádný užitek nepřináší (nebo jej nelze vyjádřit), není k ničemu. 

Viz např. příspěvek Jana Řezáče na LinkedIn a návazná diskuse.