Potřebujeme firemní strategii?

04. 04. 2021 Petr Opletal

Opravdu je stragegie potřeba? K čemu je užitečná? Jak se s ní zachází? Proč bychom ji měli mít? A co to vlastně vůbec je?

Potřebujeme firemní strategii?

Jak součást podkladů pro workshop Jak podnikat efektivněji chceme vymezit chápání strategického řízení, protože bez pohledu do budoucnosti není jasno v tom, co má jakou hodnotu.

Uvedené pochybnosti zkusíme objasnit co nejméně "teoreticky", co nejsrozumitelněji a co nejjednodušeji (náročnější pojetí přijde na řadu později). Odpovídáme v opačném pořadí, než byly otázky položeny. Potřebujeme, abychom smysl vnímali shodně a rozuměli si. Takže usilujeme o vysvětlení, kterému rozumí Einsteinovo šestileté dítě bez profesury na Harvardu.

Strategie - koncepce rozvoje

Většina si představí buď slogan nebo dokument.

Nejrozšířenější chápání - když máte vyhrát válku, musíte mít dlouhodobý (až do toho vítězství) plán, co všechno je potřeba udělat. Když chcete přežít v nepřátelském prostředí, je dobré vědět, na co si dávat pozor, jak se připravit a jak reagovat.

V obou případech je kriticky důležité mít co nejkvalitnější informace. Aktuální. A neustále upřesňovat své záměry dle vývoje skutečnosti. Získávání informací je podstatné. Abyste mohli přijímat nejlepší možná rozhodnutí.

Strategie určuje využití zdrojů.

Je lhostejné, zda se jedná o válku, přežití v džungli nebo úspěch v podnikání. Je nanejvýš rozumné mít jasno, čeho chcete dosáhnout a proč. Znát možné způsoby dosažení toho záměru. Doporučená struktura té koncepce:

 • Poslání - smysl existence. Odpověď na "Proč". Vypadá to jednoduše, ale je dost obtížné si to ujasnit. Obvykle je to nejvíc práce.
 • Vize - jak to má dopadnout. Podoba firmy v dohledném čase. Odpověď na "Co". Úsilí o realizaci (průběžně se mění) naplňuje poslání.
 • Strategické cíle - co se pro to musí udělat. Odpověď na "Jak". Jejich plněním se uskutečňuje vize.

Imperativ a kritérium ekonomické efektivnosti

Představuje zadání pro realizační strategie (personální, obchodní, ...). Pro budování značky. Komunikaci. Organizační uspořádání. Vlastně pro všechno, co ve firmě děláme. 

Každé rozhodnutí nutno posuzovat podle jeho dopadů na záměry podnikové strategie. Tím je zajištěno, že se ze strategických záměrů nestane izolovaná nefunkční sbírka přání a představ. U každého podnikového pravidla nebo činnosti musí být jasná vazba na záměry vyjádřené ve strategii. Aby bylo jasné, jakým způsobem to, co hodláme dělat, přispívá k její realizaci.

Taková strategie dává smysl.

Agilní přístup - systematický rozvoj

Strategie nemůže být statická. Musí velmi citlivě reagovat na vývoj firmy i okolí. Je nutno systematicky vyhodnocovat vývoj strategických faktorů úspěchu (SWOT++). Dle potřeby přehodnocovat a aktualizovat záměry, které jsou změnami ovlivněny. Průběžně ověřovat platnost východisek.

Propojit na provoz - prostřednictvím nastavení procesů (zabudovat do běžných mechanismů hodnocení ekonomické efektivnosti).

Místo strategie v životě firmy

Čím je firemní strategie užitečná (některé názorné příklady uplatnění).

 • Víte, proč chcete ty zákazníky, o které usilujete.
 • Je jasné, co je podstatné u uchazeče o zaměstnání.
 • Nemáte pochybnosti o způsobu stanovení nabídkových cen.
 • Rozumíte tomu, jak hodnotíte výhodnost alternativ.
 • Umíte vyjádřit hodnotu příležitostí, hrozeb a času.

Znáte a umíte vysvětlit firemní hodnoty. Víte, odkud přicházíte a kam jdete. Své síly soustředíte na to, co nejvíce přispívá k zajištění dlouhodobé existence a prosperity firmy. Dokážete se vzdát toho, co nejspíše efektivní není. Umíte si to spočítat.

Nesporný imperativ

Komplexní strategie je systematicky upřesňovaná koncepce dalšího rozvoje.

 • Získávání a upřesňování informací potřebných pro optimální alokaci zdrojů.
 • Sjednocování názorů lidí, kteří zásadním způsobem ovlivňují fungování firmy.
 • Proces, pomocí kterého organizace reaguje na změny prostředí i sebe sama.

Není to dokument.

Ani slogan.

Můžete existovat i bez ní. Můžete bez ní být i úspěšní (náhodou).

Nebudete výjimeční. Úchvatní. Fascinující. Zajímaví.

Promluvte si s námi o tom.