Potřebujeme firemní strategii?

04. 04. 2021 Petr Opletal

Opravdu je stragegie potřeba? K čemu je užitečná? Jak se s ní zachází? Proč bychom ji měli mít? A co to vlastně vůbec je?

Potřebujeme firemní strategii?

Jak součást podkladů pro workshop Jak podnikat efektivněji chceme vymezit chápání strategického řízení, protože bez pohledu do budoucnosti není jasno v tom, co má jakou hodnotu - jestli je nebo není rozumné to dělat (efektivnost).

Uvedené pochybnosti zkusíme objasnit co nejméně "teoreticky", co nejsrozumitelněji a co nejjednodušeji (náročnější pojetí přijde na řadu později). Odpovídáme v opačném pořadí, než byly otázky položeny. Potřebujeme, abychom smysl vnímali shodně a rozuměli si. Usilujeme o vysvětlení, kterému rozumí Einsteinovo šestileté dítě bez profesury na Harvardu.

Strategie - koncepce rozvoje

Většina si představí slogan nebo dokument. Bohužel.

Nejrozšířenější chápání - když máte vyhrát válku, musíte mít dlouhodobý (až do toho vítězství) plán, co všechno je potřeba udělat. Když chcete přežít v nepřátelském prostředí, je dobré vědět, na co si dávat pozor, jak se připravit a jak reagovat.

V obou případech je kriticky důležité mít co nejkvalitnější informace. Aktuální. A neustále upřesňovat své záměry dle vývoje skutečnosti. Získávání informací je podstatné. Abyste mohli přijímat nejlepší možná rozhodnutí. Je to proces (viz dále).

Strategie určuje využití zdrojů.

Je lhostejné, zda se jedná o válku, přežití v džungli nebo úspěch v podnikání. Je nanejvýš rozumné mít jasno, čeho chcete dosáhnout a proč. Znát možné způsoby dosažení toho záměru. Doporučená struktura té koncepce:

 • Poslání - smysl existence. Odpověď na "Proč". Vypadá to jednoduše, ale je dost obtížné si to ujasnit. Obvykle je to nejvíc práce.
 • Vize - jak to má dopadnout. Podoba firmy v dohledném čase. Odpověď na "Co". Úsilí o realizaci (průběžně se mění) naplňuje poslání.
 • Strategické cíle - co se pro to musí udělat. Odpověď na "Jak". Jejich plněním se uskutečňuje vize.

Je nesporné, že všechny prvky musí být dostatečně srozumitelně a strukturovaně formalizovány. Nestačí statický dokument, pokud je to technicky možné, je lepší něco jako wiki-knihovna s rozšířeními (kdo zodpovídá, exspirace, vazby na systémy projektového a procesního řízení atd.), nejlépe vyspělý procesní model, který správu a vazby strategických záměrů podporuje.

Imperativ a kritérium ekonomické efektivnosti

Podniková strategie představuje zadání pro realizační strategie (personální, obchodní, ...). Pro budování značky. Komunikaci. Organizační uspořádání. Pro všechno, co děláme. 

Každé rozhodnutí je nutno posuzovat dle jeho dopadů na plnění záměrů podnikové strategie. Tím je zajištěno, že se ze strategických záměrů nestane izolovaná nefunkční sbírka přání a představ. U každého podnikového pravidla nebo činnosti musí být jasná vazba na záměry vyjádřené ve strategii. Nejlépe včetně způsobu vyhodnocení dopadů (ve smyslu ekonomického modelu). Aby bylo jasné, jakým způsobem to, co hodláme dělat, přispívá k její realizaci.

Taková strategie - kritérium účelnost každého rozhodnutí - dává smysl.

Měli bychom ji propojit na provoz - prostřednictvím nastavení procesů (zabudovat do běžných mechanismů hodnocení ekonomické efektivnosti - viz model). Právě zájmy formulované ve strategii by se měly promítnout do "provozního" nastavení procesů - např. jaká je minimální úroveň příspěvku na krytí v jednotlivých produktových skupinách, jaká je maximální úroveň naplnění kapacit pro přijímání zakázek dle jejich očekávané ziskovosti atd.

Agilní přístup - systematický rozvoj

Strategie nemůže být statická. Musí citlivě reagovat na vývoj firmy i okolí. Je nutno systematicky vyhodnocovat vývoj strategických faktorů úspěchu (SWOT++). Dle potřeby přehodnocovat a aktualizovat záměry, které jsou změnami ovlivněny. Průběžně ověřovat platnost východisek.

Co si pod tím představit - zkusme chápat "strategii" jako proces. Soustavnou a nepřetržitou souslednost činností. To jsou povinnosti určených rolí (lidí), kteří musí:

 • Ve stanovených intervalech stanoveným způsobem vyhodnocovat vývoj a informace z určených zdrojů. Jejich pomocí aktualizovat očekávání.
 • Pokud získané údaje splňují určená kritéria (hodnoty překračují stanovené meze, popř. dotyčný vyhodnotí nový jev jako relevantní apod.), mají povinnost formulovat návrh (analýza, projekce, doporučení změn) na korekci dotčených strategických záměrů.
 • Vedoucí strategického týmu je povinen každý návrh na aktualizaci vyhodnotit, zpracovat v kontextu ostatních a naplánovat jeho projednání. V případě potřeby rozhodne o mimořádné aktualizaci.

Propojit na provoz - prostřednictvím nastavení procesů (zabudovat do běžných mechanismů hodnocení ekonomické efektivnosti).

Místo strategie v životě firmy

Čím je firemní strategie užitečná (některé názorné příklady uplatnění).

 • Víte, proč chcete ty zákazníky, o které usilujete.
 • Je jasné, co je podstatné u uchazeče o zaměstnání.
 • Nemáte pochybnosti o způsobu stanovení nabídkových cen.
 • Rozumíte tomu, jak hodnotíte výhodnost alternativ.
 • Umíte vyjádřit hodnotu příležitostí, hrozeb a času.

Znáte a umíte vysvětlit firemní hodnoty. Víte, odkud přicházíte a kam jdete. Své síly soustředíte na to, co nejvíce přispívá k zajištění dlouhodobé existence a prosperity firmy. Dokážete se vzdát toho, co nejspíše efektivní není. Umíte si to spočítat.

Nesporný imperativ

Komplexní strategie je systematicky upřesňovaná koncepce dalšího rozvoje.

 • Získávání a upřesňování informací potřebných pro optimální alokaci zdrojů.
 • Sjednocování názorů lidí, kteří zásadním způsobem ovlivňují fungování firmy.
 • Proces, pomocí kterého organizace reaguje na změny prostředí i sebe sama.

Není to dokument.

Ani slogan.

Můžete existovat i bez ní. Můžete bez ní být i úspěšní (náhodou).

Nebudete výjimeční. Úchvatní. Fascinující. Zajímaví.

Promluvte si s námi o tom.