Analýza a modelování procesů

Rámcový popis průběhu. Vysvětlení principů.

Přínosy a smysl analýzy procesů

 • Zmapování procesů přispívá ke zvýšení objektivity rozhodování.
 • Najde nedostatečně definovaná rozhraní - slabá místa.
 • Pomáhá trvale zvyšovat výkonnost umožněním optimalizacë procesů (CPI).
 • Vyjasní (zefektivní) dělbu práce - upřesňuje povinnosti.
 • Umožní formulovat požadavky na způsobilost spolupracovníků prostřednictvím jasných rolí.
  • Zásadně zlepší úroveň a účinnost zapracování při nástupu nebo přeřazení.
  • Objektivizuje poskytování zpětné vazby (kontrola ověřuje jak dovedností, tak technické podmínky).
  • Usnadní řízení výkonu (normativy, optimalizace postupů a prostředí).
 • Pomůže řídícím pracovníkům stát se plnohodnotnými a užitečnými vlastníky procesních oblastí a vedoucími procesních týmů (což znamená výrazně jinou podobu řídící práce, než tradiční funkční uspořádání).

Cíl a záměr

Popsat současnou podobu činností a umožnit jejich optimalizaci.

Záměrem akce by mělo být vytvoření či verifikace/aktualizace procesního modelu (analýza procesů, vytvoření základu procesního modelu/schématu, iniciace trvalého zdokonalování procesů; nejedná se o reengineering ani nic podobného).

 • Návrh má alternativy dle rozsahu, tzn. rizika a nároků na zdroje a čas.
 • Akce má za úkol ve stanoveném rozsahu popsat stávající způsob fungování firmy a vytvořit model pro průběžné zdokonalování tohoto stavu.
 • Dále umožní snížit rizika rozhodování vrcholového vedení a zlepšit shodu vnímání stavu firmy (identifikovat podstatné a nevýznamné prvky).
 • Základním přínosem projektu pro zadavatele by mělo být zvýšení účinnosti používaných nástrojů řízení (motivačního systému, plánování a hodnocení).

Tento návrh projektu je ilustrativní, zhruba pro střední firmu.

Zde uvedený návrh má pouze dílčí charakter (viz vstupní analýza a nutné ověření případných omezení). Předpokládá se korektní verze komplexní podnikové strategie a splnění některých dalších podmínek.

 • Smyslem akce je učinit zásadní krok v rozvoji systému řízení s minimálním rizikem, že budou provedeny nevhodné či nevratné změny.
 • Nelze předpokládat významné konkrétní efekty v kratším horizontu než jeden rok. Pro hodnocení ekonomických přínosů bude nutno přizpůsobit mechanismus analýzy výsledků.
 • Neobsahuje ani rozvoj systému řízení kvality, ani změny informačního systému, ani zdokonalení správy podnikových znalostí (ovšem bezpochyby bude přínosem pro tyto i další oblasti, resp. umožní jejich zdokonalování).

Varianty

Středně velká, běžná firma (výroba, obchod, stavebnictví, …) bez extrémních požadavků (např. pro jadernou energetiku, bezpečnost či ozbrojené složky apod.).

 • Minimální
  Základní (výchozí) model, elementární rozdělení podnikových procesů. Jeden zodpovědný pracovník (správce procesního modelu - lze outsourcovat) zvládá modelování a může model udržovat. Bez větších nároků na součinnost, bez tvorby týmů, rozsáhlého školení, změn metodik, beze změn metod řízení a využití či zásahů do informačního systému. Hlavním výstupem je ověření, do jaké miry je organizace způsobilá využít procesní přístup + případný návrh opatření.
 • Základní
  Vytvoření úplného modelu podnikových procesů. Detailní a komplexní popis podstatných vazeb a atributů procesů. Vyškolení řídících pracovníků v rolích vlastníků procesů. Podpora zadání nutných úprav informačního systému, návrhy úprav metodik a organizačního uspořádání (metod řízení). Nutná podmínka pro zásadní změnu systému řízení. Rámcový návrh projektu změny. Trvání čtvrt až půl roku.
 • Komplexní.
  Úplná analýza, definice a optimalizace procesů. Rozsáhlé školení a zapojování všech řídících pracovníků - faktický obsah spolupráce je rozvoj dovedností, metodiky a nástrojů - vlastní analýzu a rozvoj modelu již provádějí vlastníci procesních oblastí. Realizace formou projektu komplexní změny - účast na jeho připravě a realizaci. Metodická podpora projektových týmů. Audit a optimalizace systému řízení.
  Nutno začít zásadní inovací podnikových strategií a procesů jejich správy/rozvoje. Obvykle je podmínkou zdokonalení informačních systémů (nebo rozšíření prostřednictvím nadstavbových technologií), nasazení systému pro podporu pracovních skupin, rozběh controllingu projektů a procesů. Nasazení systému/procesu projektového řízení. Dle zjištěných potřeb opatření v oblasti personalistiky, marketingu a logistiky. Trvá rok či déle, obvykle přechází v trvalou spolupráci na rozvoji metodiky a nástrojů. Dává smysl pro rozběh a rozvoj procesu trvalého zdokonalování (tedy úplné adopce procesního přístupu).

Doporučený postup ve většině případů je realizovat nejdříve minimální variantu.

 • Může se zjistit, že pro současné potřeby (a úroveň procesní zralosti) je tato varianta dostačující.
 • Pokud organizace nemá předpoklady pro využití procesně orientovaného systému řízení, je pravděpodobně i základní model neudržitelný a jakýkoli komplexnější zbytečný.
 • Po její realizaci se ukáže, zda budou dosažené výsledky vyhovovat či zda právě na základě zkvalitnění informací vyvstane požadavek dalšího rozvoje procesního modelu.
 • Vyšší úroveň navazuje na nižší a většinou vyžaduje i časový odstup (není možné a nemá smysl snažit se provést komplexní analýzu v organizaci, která neumí pracovat s modelem na základní úrovni).

Na základě získaných zkušeností lze pokračovat v upřesněné podobě s vyšší variantou. Tím, že budou k dispozici zkušenosti a bude dosaženo dílčích (pozitivních) výsledků, vytvoří se vhodné podmínky pro návazný projekt dalšího rozvoje. Tímto způsobem lze pravděpodobně nejlépe minimalizovat riziko zmařené investice a případná rizika v oblasti akceschopnosti firmy.

Navrhované zadání projektu

Upřesnit základní firemní zájmy a předpoklady. Vytvořit předpoklady pro tvorbu a rozvoj procesního modelu (následně CPI).

 • Najít a srozumitelným způsobem formulovat podstatné faktory, které ovlivňují budoucnost firmy (skupiny).
 • Analyzovat současné organizační uspořádání firmy.
 • Definovat nejdůležitější podnikové činnosti jako základ procesně orientovaného systému řízení. 

Sjednotit pohled na firemní realitu.

 • Naučit řídící pracovníky efektivně a věcně komunikovat.
 • Zajistit shodu ve vnímání záměrů, cílů a metod pro jejich dosažení.
 • Zdokonalit organizační uspořádání (zodpovědnost a pravomoci).
 • Zvýšit zodpovědnost za konkrétní podnikové aktivity.

Konkretizovat povinnosti lidí.

 • Umožnit formalizaci (jednoznačný popis) podnikových činností.
 • Zvýšit účinnost nástrojů pro řízení výkonu (činností i lidí).
 • Umožnit rozvoj motivačního systému jasným vymezením zodpovědnosti a parametrů výkonnosti.
 • Vytvořit základ pro další rozvoj systému řízení (controlling, ...).

Výchozí plán práce - výstupy

Týká se základní varianty. U vyšších to vždy závisí na konkrétní situaci / zadání.

 • Elementární analýza podnikové situace. Dle potřeb a možností rozvoj podnikové strategie a realizačních koncepcí (nebo alespoň identifikace příležitostí).
 • Návrh organizačních, technických, personálních a metodických opatření a projekt změny (na obecné úrovni).
 • Rámcový procesní model (verifikace, aktualizace pokud již existuje).
 • Popis průběhu a účelnosti procesů (pokud jsou k dispozici data pro hodnocení výkonu procesů, bude provedena i technická analýza).
 • Návrh změn v uspořádání činností (jejich upřesňování, propojování - právě v prostředí procesního modelu).
 • Modelování jejich dopadu.
 • Návrh projektu řízené změny k realizaci navrhovaných opatření.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.