Procesní analýza

Zjistěte, co u vás funguje a jak. Co je nutné a rozumné změnit.

Nejlepší poměr výkon/cena

Cenu navrhneme po vstupní analýze.
Chci vědět víc

Nechte vzkaz. Dohodneme se.

 1. Jaký účel a výkon mají podnikové činnosti. Kdo je vykonává a jakým způsobem.
 2. Kdo o nich rozhoduje a jak zodpovídá za jejich výkon. Jak jej vyhodnocuje a ovlivňuje.
 3. Které z nich vůbec nepotřebujete.
 4. Jaké dovednosti chybí pro jejich zlepšování.
 1. Možnosti lepšího využití technologií.

Běžná situace bez procesů

Spolupracovníci se snaží (někdo víc a někdo méně) každý jak umí...

 • Lidé při výkonu své práce improvizují. Nemají jistotu, co přesně mají dělat. Vznikají spory, kdo za co zodpovídá. V horším případě činnosti, které je žádoucí provádět konkrétním způsobem, provádějí výrazně méně efektivně (ať už ve smyslu spotřeby kapacit nebo získaného užitku... např. akvizice zákazníků, cenová nabídka, nákup a řada dalších). Některé kritické činnosti se vůbec nedělají.
 • Není jasné, jak se na které činnosti mají podílet ostatní spolupracovníci, takže často lidí dělají "všechno sami", jelikož je neefektivní snažit se zajistit součinnost.
 • Velmi obtížně či vůbec není možné pracovní postupy zpřesňovat/zlepšovat. Nemluvě o tom, že v případě odchodu jednotlivce jeho pracovní know-how odchází s ním.
 • Obtížně se připravuje a provádí zapracování (předání povinností) nového člověka.
 • Není jednoduché kontrolovat a většinou chybí systematický přístup, evidence výsledků a ověřování účinnosti nápravných opatření.

Pojmem kontrola se rozumí nikoli represe, ale systematické ověřování jednak znalostí a dovedností pracovníků a podmínek prostředí, ale především platnosti a účelnosti nastavených pravidel / povinností.

Smysl zmapování činností 

Odstranit výše uvedená omezení. Zmapování znamená pojmenovat alespoň nějaké činnosti a začít se zabývat tím, proč se vykonávají - najít jejich spouštěcí události, vstupy a výstupy a nejvhodnější role k jejich provádění. 

 • Dohodnout a jasně popsat žádoucí pracovní postupy.
 • Nastavit jednoznačné povinnosti (součinnost / dělbu práce).
 • Umožnit zlepšování - zvyšování poměru výkon/spotřeba zdrojů (řídit výkon, stabilitu, dostupnost, spolehlivost).
 • Dostatečně definovat potřebné dovednosti a umožnit jejich získání a rozvoj.
 • Položit základ budování systému smysluplné kontroly (viz výše).

Nutno přiznat, že první kroky jsou nejtěžší. Většinou je výše uvedené podmíněno změnou přístupu (včetně znalostí a dovedností) řídících pracovníků, podoby pravidel formulovaných řídicí dokumentací atd. Užitečnost procesního modelu je podmíněna tím, že se na začátku srozumitelně dohodne podoba práce řídících pracovníků.

Pokud ti nebudou "procesy" potřebovat (aneb bez nich nemohou plnit své povinnosti), je potřeba počkat, dokud se vedení organizace neshodne, že právě toto chtějí změnit. Něco zjistíme při vstupní analýze, ale je dobré mít v tom jasno už předem. 

Podmínky 

Krom výše uvedeného (zájmu o korektní podobu řídící práce). 

 • Formalizovaná a akceptovaná strategie. Přiměřeně rozpracované realizační strategie - obojí stačí v poloze záměru, protože případný procesní přístup (který tam musí být obsažen) je bude zpětně výrazně ovlivňovat.
 • Ochota přijmout nebo adaptovat systém řízení projektu / spolupráce tak, aby postup a úkoly byly proveditelné.

Pokud chcete vědět, co přesně je tím myšleno nebo probrat situaci ozvěte se, 

Vycházíme z toho, že procesní přístup je v současnosti nejrozumnější metoda řízení organizací. Procesní analýzakorektním pojetí neznamená hledání pracovníků, kteří by se dali propustit - cílem je maximalizovat jejich produktivitu. Nehledat "úspory", ale zvýšení výkonu. Pochopit a podořit klíčové faktory úspěchu.

Nebojte se toho názvu.

Pozor - pojmem "procesy" se rozumí povinnosti lidí, nikoli posloupnost transakcí definovaných systémem typu workflow (rozdíl vysvětlíme).

Cíl - předpokládaný užitek

I kdybyste se rozhodli nepokračovat:

 • Změna uvažování spolupracovníků ‑ zejména řídících pracovníků - pokud se nebudou velmi zarputile vzpírat tomu, co se budou dozvídat, znamená taková akce výrazné podněty. Cílově zlepšení a sjednocení přístupu k řízení výkonu. Tento efekt ovšem závisí na tom, jestli bude úsilí v racionalizaci činností pokračovat. 
 • Zefektivnění (zvýšení výkonu) procesů i kdyby to mělo být jen díky efektu "pozorování" (reálně spíše tím, že se při snaze o popis činností vyjasní sporné aspekty). Základním způsobem budou zachyceny všechny podstatné (zjištěné) a detailněji určené významné činnosti (dle metodiky).
 • Doporučení pro další rozvoj - jak náměty, tak zejména soubor quick-wins a návrh dalšího postupu (to je obvykle účel).

Na rozdíl od vstupní analýzy (která je obvykle v naší režii) je vytvoření základu procesního modelu a umožnení přechodu na procesní přístup placeným produktem. V obou případech je to hodnotný produkt, ale dokud o vás nic nevíme, bereme riziko na sebe. Proto musí proběhnout vstupní analýza včetně orientačního zmapování činností. Tak zjistíme rozsah práce a zda je procesní analýza realizovatelná a přinese vám ten užitek, který slibujeme. Také zjistíme oblasti, kterým je žádoucí věnovat pozornost. Podle takto stanoveného rozsahu bude navržena výchozí cena. Rozsah (kvalitu) a cenu lze po dohodě upravit v průběhu akce.

Orientační verze

Ve spojení se vstupní analýzou (její rozšíření). 

 • Není "zadarmo" (zadarmo ani kuře...), ale pokud s její podobou nebudete spokojeni, nemusíte nic platit. Nejlépe ovšem uděláte, když si necháte důkladně vysvětlit zjištěné skutečnosti.
  Pokusíme se zpracovat některou z prezentací výstupů do případové studie. 
 • Je ovšem extrémně zjednodušená - pouze zmapování oblastí a identifikace činností, které nepřehlédnutelně potřebují korekci.
 • Podklad pro efektivnější adopci procesního přístupu a zahájení spolupráce. Budeme si lépe rozumět.

Pokud již máte pravdivý (alespoň v základech a přijatelně aktualizovatelný & používaný v podnikové praxi) procesní model, nic takového nepotřebujete. Pravděpodobně potřebujete procesní audit, pokud vám ten model nepřináší užitek:

 • V zásobníku pro trvalé zdokonalování by měly být alespoň dva náměty na odstranění omezení (popř. běží aktuální projekt).
 • Vlastníci procesních oblastí vyhodnocují výkonnost svých procesů a (doložitelně/řízeně) rozvíjí svůj tým. Rozhodně vědí o tom, že jsou vlastníky procesní oblasti a co to znamená.
 • Máte použitelný systém pro správu řízené podnikové dokumentace, kterým je realizována výkonná složka procesního modelu (nebo jsou povinnosti formulovány přímo procesním modelem).

Zjednodušeně řečeno buď procesy v nějaké podobě používáte a potom je nutno pokračovat, nebo je potřeba začít.

Navrhované zadání akce

Na základě výsledků vstupní analýzy provést důsledný rozbor klíčových činností. Najít příčiny neshod mezi požadovanou a faktickou podobou plnění povinností a navrhnout způsob jejich odstranění. To znamená:

 • Seznámit se se současnou organizací, lidmi, jejich rolemi/funkcemi.
 • Dotazníkovým šetřením zmapovat stávající pojetí činností a spolupráce (vstupy/výstupy). Identifikovat klíčové výstupy a mezivýstupy & spouštěcí události.
 • Identifikovat činnosti, u kterých nejsou výrazné nejistoty / rozpory.  
 • Klasifikovat je z hlediska úrovně a jejich přínosu pro poskytování výstupů (významu dle závislostí kritických procesů).
 • Upřesnit klíčové činnosti pomocí řízených rozhovorů - přesnější definice spouštěcích událostí, vstupů a výstupů, vazeb na ostatní činnosti, potřebné dovednosti a využívané nástroje.
 • Posoudit úroveň řídící dokumentace, vztahující se k pracovním povinnostem (poměrně kritická část - vyhodnocení současného systému správy dokumentace, popř. vytvoření provizorní verze coby součást výsledného procesního modelu).
 • Posoudit kvalitu informačních technologií, využívaných při jejich řízení.
 • Vytvořit základ procesního modelu - to znamená propojit 40-60 klíčových činností představujících hlavní podnikový proces & několik málo podpůrných a obslužných procesů. Realizováno v provizorním prostředí (katalog prvků v prostředí SharePoint s podpůrnou funkčnosti pomocí Power Platform a na jejich základě generovanými procesními schématy v MS Visio).
 • Orientačně vymezit pravděpodobná primární omezení (produktivity/výkonu).
 • Navrhnout další postup (program rozvoje a případnou implementaci nástrojů a systémů vhodných pro provozní využití).

Procesní audit staví na existujícím procesním modelu a zabývá se především optimalizací & rozšířením jeho využití (fakticky vyhodnocuje úroveň a příležitosti CPI).

Navrhovaný rámec - výstupy

 • Úvodní studie - zpracování informací poskytnutých v průběhu vstupní analýzy.
 • Návrh nového nebo doporučení aktualizace procesního modelu (tzv. pasívního, nikoli plnohodnotného využitelného pro reálné procesní řízení).
 • Soubor doporučení pro quick-wins - snadná opatření pro zvýšení produktivity.
 • Návrh plánu dalšího postupu.

Procesní analýza je obvykle nutnou podmínkou rozvoje. Úplně prvním krokem je pojmenovat role, povinnosti a vazby (rozhraní). Vytvořit podmínky pro to, aby se dalo alespoň diskutovat o reálném (spotřeba času/kapacit) výkonu.

Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.